Blankenheym
Nederland


Blankenheym
5.2 cm
In collectie sinds: 2002-09-17


Blankenheym
5.2 cm
In collectie sinds: 2013-09-24


Blankenheym
5.4 cm
In collectie sinds: 2002-05-24


Vieux Schiedam Blankenheym
6 cm
In collectie sinds: 2007-01-04
Dubbel!


BLANKENHEYM
6.2 cm
In collectie sinds: voor 1988
Dubbel!


Blankenheym
7 cm
In collectie sinds: 2002-09-17


Blankenheym Oude Schiedam
7 cm
In collectie sinds: 2013-09-24


BLANKENHEYM Zeer Oude Schiedam
13 cm
In collectie sinds: 1988-07-14


Blankenheym zeer oude schiedam
14.1 cm
In collectie sinds: 2002-09-17


Blankenhym & Nolet Schiedam
14.6 cm
In collectie sinds: 2003-09-03